MAIN
จำนวนบทความของคำ "คอตีบ" : 34
คอตีบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (5)
สาเหตุของโรค (4)
เชื้อโรค (1)
การติดต่อ (2)
อาการของโรค (5)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (4)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (4)
การป้องกัน (2)