MAIN
จำนวนบทความของคำ "แผลริมอ่อน" : 16
แผลริมอ่อน เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
เชื้อโรค (1)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (2)
อื่นๆ (1)