MAIN
จำนวนบทความของคำ "แผลพุพอง" : 12
แผลพุพอง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (1)
เชื้อโรค (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
การป้องกัน (1)