MAIN
จำนวนบทความของคำ "ความดันโลหิตสูง" : 31
ความดันโลหิตสูง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (7)
สาเหตุของโรค (5)
อาการของโรค (5)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (4)
การป้องกัน (3)