MAIN
จำนวนบทความของคำ "บิดชิเกลลา" : 34
บิดชิเกลลา เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (6)
สาเหตุของโรค (5)
อาการของโรค (6)
สิ่งที่ตรวจพบ (4)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (5)
คำแนะนำ (4)
การป้องกัน (1)