MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไทลินอล 500 มก" : 3
ไทลินอล 500 มก เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)