MAIN
จำนวนบทความของคำ "ครู้ป" : 19
ครู้ป เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (3)