MAIN
จำนวนบทความของคำ "เทอ โก - ดี (เขียว)" : 3
เทอ โก - ดี (เขียว) เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)