MAIN
จำนวนบทความของคำ "บริคานิล เอกซเปคตอแรนท์" : 6
บริคานิล เอกซเปคตอแรนท์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (3)
ลักษณะของยา (2)
ขนาดและวิธีใช้ (1)