MAIN
จำนวนบทความของคำ "เนื้องอกในสมอง" : 18
เนื้องอกในสมอง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (3)
อื่นๆ (3)