MAIN
จำนวนบทความของคำ "นิ่วน้ำดี" : 16
นิ่วน้ำดี เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (2)