MAIN
จำนวนบทความของคำ "เยื่อหุ้มปอดอักเสบ" : 10
เยื่อหุ้มปอดอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)