MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรควัวบ้า" : 19
โรควัวบ้า เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (2)
เชื้อโรค (2)
การติดต่อ (4)
อาการของโรค (3)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (2)