MAIN
จำนวนบทความของคำ "นิ่วไต" : 14
นิ่วไต เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)
อื่นๆ (2)