MAIN
จำนวนบทความของคำ "ยาคลอแรมเฟนนิคอล" : 3
ยาคลอแรมเฟนนิคอล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ข้อควรระวัง (1)