MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไอโอดีน" : 5
ไอโอดีน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ผลข้างเคียง (1)
อื่นๆ (1)