MAIN
จำนวนบทความของคำ "ข้อไหล่ยึดหรือข้อไหล่ติด" : 4
ข้อไหล่ยึดหรือข้อไหล่ติด เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
คำแนะนำ (1)