MAIN
จำนวนบทความของคำ "เยื่อบุช่องท้องอักเสบ" : 8
เยื่อบุช่องท้องอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)
อื่นๆ (1)