MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคอัมพาต หรือ โรคหลอดเลือดสมอง" : 13
โรคอัมพาต หรือ โรคหลอดเลือดสมอง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)