MAIN
จำนวนบทความของคำ "นิ่วกระเพาะปัสสาวะ" : 21
นิ่วกระเพาะปัสสาวะ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (3)
อื่นๆ (1)