MAIN
จำนวนบทความของคำ "รังแค" : 14
รังแค เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (2)
วิธีการรักษา (3)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)
อื่นๆ (1)