MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไทฟัส" : 28
ไทฟัส เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (1)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (4)
อื่นๆ (3)