MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคปอดบวม" : 17
โรคปอดบวม เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (1)
เชื้อโรค (2)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (3)
อื่นๆ (1)