MAIN
จำนวนบทความของคำ "ตับแข็ง" : 50
ตับแข็ง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (7)
สาเหตุของโรค (9)
อาการของโรค (7)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (6)
วิธีการรักษา (6)
คำแนะนำ (6)
การป้องกัน (4)
อื่นๆ (2)