MAIN
จำนวนบทความของคำ "ท่อปัสสาวะตีบ" : 14
ท่อปัสสาวะตีบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (3)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (2)