MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรคไข้เลือดออก" : 23
โรคไข้เลือดออก เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (1)
การติดต่อ (2)
อาการของโรค (6)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (4)
อื่นๆ (1)