MAIN
จำนวนบทความของคำ "โรควัณโรค" : 9
โรควัณโรค เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (1)
วิธีการรักษา (1)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (1)
การป้องกัน (2)
อื่นๆ (1)