MAIN
จำนวนบทความของคำ "มาลาเรีย" : 35
มาลาเรีย เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (3)
การติดต่อ (1)
อาการของโรค (7)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (3)
ยาหรือสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา (2)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (5)
อื่นๆ (3)