MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไบซาโคดิล" : 6
ไบซาโคดิล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ข้อควรระวัง (1)
อื่นๆ (1)