MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไขสันหลังอักเสบ" : 21
ไขสันหลังอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (5)
สาเหตุของโรค (5)
อาการของโรค (4)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
วิธีการรักษา (4)