MAIN
จำนวนบทความของคำ "นาโพรเซน" : 16
นาโพรเซน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (2)
ตัวอย่างชื่อการค้า (2)
ขนาดและวิธีใช้ (2)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (2)
ข้อห้ามใช้ (1)
อื่นๆ (3)