MAIN
จำนวนบทความของคำ "ตับอ่อนอักเสบ" : 16
ตับอ่อนอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (3)
คำแนะนำ (1)
อื่นๆ (1)