MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไข้เลือดออก" : 49
ไข้เลือดออก เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (7)
สาเหตุของโรค (8)
การติดต่อ (3)
อาการของโรค (9)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (3)
วิธีการรักษา (7)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (8)