MAIN
จำนวนบทความของคำ "ตะกั่วเป็นพิษ" : 7
ตะกั่วเป็นพิษ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (1)
การป้องกัน (1)
อื่นๆ (1)