MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไขมันในเลือดสูง/ไขมันในเลือดผิดปกติ" : 24
ไขมันในเลือดสูง/ไขมันในเลือดผิดปกติ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (8)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (2)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
คำแนะนำ (5)
การป้องกัน (3)