MAIN
จำนวนบทความของคำ "ต่อมนำ้เหลืองอักเสบ" : 7
ต่อมนำ้เหลืองอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (1)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (1)
สิ่งที่ตรวจพบ (1)
โรคแทรกซ้อน (1)
วิธีการรักษา (1)
อื่นๆ (1)