MAIN
จำนวนบทความของคำ "คาริโซโพรดอล" : 16
คาริโซโพรดอล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (2)
ตัวอย่างชื่อการค้า (3)
ขนาดและวิธีใช้ (2)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (2)
อื่นๆ (3)