MAIN
จำนวนบทความของคำ "ไอเอ็นเอช" : 13
ไอเอ็นเอช เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (3)
ลักษณะของยา (2)
ขนาดและวิธีใช้ (3)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (3)