MAIN
จำนวนบทความของคำ "คลอแรมเฟนิคอล" : 8
คลอแรมเฟนิคอล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อควรระวัง (2)
ข้อห้ามใช้ (1)