MAIN
จำนวนบทความของคำ "กรวยไตอักเสบ" : 22
กรวยไตอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (1)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (3)
โรคแทรกซ้อน (4)
วิธีการรักษา (4)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (1)