MAIN
จำนวนบทความของคำ "คลอร์เฟนิรามีน" : 10
คลอร์เฟนิรามีน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ขนาดและวิธีใช้ (2)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อควรระวัง (1)
ข้อห้ามใช้ (1)
อื่นๆ (1)