MAIN
จำนวนบทความของคำ "เมโทรไนดาโซล" : 9
เมโทรไนดาโซล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ขนาดและวิธีใช้ (2)
ผลข้างเคียง (1)
ข้อควรระวัง (2)
ข้อห้ามใช้ (1)