MAIN
จำนวนบทความของคำ "อีแทมบูทอล" : 15
อีแทมบูทอล เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (2)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (2)
ขนาดและวิธีใช้ (3)
ผลข้างเคียง (3)
ข้อควรระวัง (2)
ข้อห้ามใช้ (1)
อื่นๆ (1)