MAIN
จำนวนบทความของคำ "อหิวาต์" : 23
อหิวาต์ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (3)
สาเหตุของโรค (3)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (3)
การป้องกัน (3)
อื่นๆ (2)