MAIN
จำนวนบทความของคำ "ข้อเคล็ด/ข้อแพลง" : 18
ข้อเคล็ด/ข้อแพลง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (4)
สาเหตุของโรค (2)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
วิธีการรักษา (4)
คำแนะนำ (3)