MAIN
จำนวนบทความของคำ "ฟูโีรซีไมด์" : 20
ฟูโีรซีไมด์ เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (3)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (2)
ขนาดและวิธีใช้ (4)
ผลข้างเคียง (3)
ข้อควรระวัง (3)
ข้อห้ามใช้ (2)
อื่นๆ (2)