MAIN
จำนวนบทความของคำ "ชักจากไข้สูง" : 17
ชักจากไข้สูง เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (2)
การติดต่อ (2)
อาการของโรค (3)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (2)
คำแนะนำ (2)
การป้องกัน (2)