MAIN
จำนวนบทความของคำ "หูตึง/หูหนวก" : 10
หูตึง/หูหนวก เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (2)
สาเหตุของโรค (3)
วิธีการรักษา (2)
การป้องกัน (2)
อื่นๆ (1)