MAIN
จำนวนบทความของคำ "หูชั้นกลางอักเสบ" : 28
หูชั้นกลางอักเสบ เป็น ชื่อโรค

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ลักษณะทั่วไป (7)
สาเหตุของโรค (4)
อาการของโรค (3)
สิ่งที่ตรวจพบ (2)
โรคแทรกซ้อน (2)
วิธีการรักษา (4)
คำแนะนำ (4)
อื่นๆ (2)