MAIN
จำนวนบทความของคำ "รีเซอร์พีน" : 8
รีเซอร์พีน เป็น ยาและสารเคมี

Click เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

คำอธิบายเกี่ยวกับยา (1)
ลักษณะของยา (1)
ตัวอย่างชื่อการค้า (1)
ขนาดและวิธีใช้ (1)
ผลข้างเคียง (2)
ข้อควรระวัง (2)